събота, 16 октомври 2021 г.

По-големи данъчни облекчения за деца през 2021 г.

По-големи данъчни облекчения за деца през 2021 г.От 20 лева на 450 лева


До 2020 г. включително данъчните облекчения за деца са в размер на:

 • 20 лв. за едно дете;
 • общо 40 лв. за две деца;
 • общо 60 лева за три и повече деца.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се приеха нови доста по-високи размери на данъчните облекчения за деца.

Суми на данъчните облекчения за деца считано от 2021 г.

При ползване на данъчното облекчение за деца сумата, която се приспада от годишните данъчни основи на родителя, е при:

 1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 450 лв.;
 2. две ненавършили пълнолетие деца –в размер на 9000 лв.  Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 900 лв.;
 3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 1350 лв.

Условия, на които трябва да отговаря детето, за да се ползва данъчното облекчение 

Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия по отношение на детето, за което ще се ползва облекчението:

– към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

– детето не е навършило пълнолетие;

– към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Данъчното облекчение се ползва включително за:

– годината, в която детето е родено;

– годината, в която детето е навършило пълнолетие.

Условия, на които трябва да отговаря лицето, възползващо се от данъчно облекчение за деца

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

 1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
 • детето не е настанено извън семейството, и
 • не е учредено попечителство или настойничество, или
 1. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или
 2. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 3. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.

ВАЖНО: Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато, в нарушение на това условие, пълният размер на данъчното облекчение за съответната година е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Това обстоятелство се преценява към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Ред за ползване на данъчното облекчение

Данъчното облекчение за деца може да се ползва, както следва:

 1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца и приложенията към нея се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г.
 2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП. Срокът за подаване е от 1 януари до 30 април 2022 г. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца се прилага към годишната данъчна декларация.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

За дете с увреждане, в допълнение към данъчното облекчение за деца, родителят може да ползва и данъчно облекчение за деца с увреждания. За 2021 г. то също е в увеличен размер. Прочетете повече за сумите и условията за  данъчното облекчение за деца с увреждания тук: Увеличават размера на данъчните облекчения за деца с увреждания през 2021 г.


0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | belt buckles